top of page

ส. 04 ธ.ค.

|

https://us06web.zoom.us/j/84770119154?pwd=L

Introduction to Research Survey

workshop เรียนวิธีสร้าง persona จาก survey ผ่านการคำนวณข้อมูลอย่างแยบยลใน google sheet!

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
Introduction to Research Survey
Introduction to Research Survey

เวลาและสถานที่

04 ธ.ค. 2564 13:31 – 13:46

https://us06web.zoom.us/j/84770119154?pwd=L

แขกร่วมงาน

เกี่ยวกับอีเวนท์

 • 1. Sat 27Nov 4pm-6.30pm : "Introduction to Research Survey" 
 • 2. Sun28Nov 9.30am-12pm : "How to calculate your research on Google sheet" 
 • 3. Dec 04Nov 10am-12.30pm : "Summarize your results on Research wall" 
 • 4. Dec 05Nov 10am-12.30pm : "Analyze synthesize summary to Personas"
อีเวนท์นี้มีกลุ่ม เรายินดีให้คุณเข้ากลุ่มเมื่อคุณลงทะเบียนเข้าร่วมอีเวนท์

บัตรเข้างาน

 • Normal

  ราคานี้เฉพาะ live Zoom ไม่รวบ วีดีโอและ presentation

  ฿999.00
  +฿24.98 ค่าธรรมเนียมบริการ
  ปิดจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

฿0.00

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page