top of page
บริการนี้ยังไม่พร้อมให้บริการ กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

มีบริการออนไลน์

How to create Icon in Figma (workshop)

มาเรียนรู้วิธีการสร้าง Icon ใน Figma

  • 399 บาทไทย
  • Zoom

คำบรรยายบริการ

ในการเรียนครั้งนี้เราจะมีเรียนรู้เกี่ยวกับ Icon ชนิดต่างๆที่มีใช้ใน UI และ เราจะมาเรียนรู้การใช้ pixcel ในการวาด Icon ใน Figma รวมถึงการใช้สี สิ่งที่จะเรียน - วาด Icon ด้วย แบบ pixel perfect - เรียนรู้ชนิด แบบ icon ชนิดต่างๆ - เราจะมาเล่น Quize กันเพื่อวัดความเข้าใจของคุณในการสอน


รอบบริการที่จะเกิดขึ้น


ข้อมูลการติดต่อ

0814218749

info@ux-skill.com


Service Page: Bookings_Service_Page
bottom of page